CMUREC - ONLINE SUBMISSION
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ LOGGED AS A USER SESSION ]


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG MAI UNIVERSITY, RESEARCH ETHIC COMMITTE

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
053-943565 cmurec.cmu@gmail.com
http://cmurec.in.cmu.ac.th